Sol·licitud pròrroga parcel·la Horts Socials

Sol·licitud de pròrroga del període de cessió de parcel·la en els Horts Socials de Burjassot

Els establits en cada període de presentació de sol·licitud de pròrroga. El període de presentació s'obri per decret una vegada a l'any.


En l'Oficina del Servei d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament.

Oficina Sostenibilitat local

No procedeix

Els regulats en la Llei 39/2015

- Reglament regulador d'ús i cessió dels Horts Socials de Burjassot
- Ordenança municipal de Convivència ciutadana
- Reglament (CE) nº 834/2007 del Consell sobre producció de productes ecològics


Per a sol·licitar la pròrroga bastarà amb presentar una declaració responsable en la qual es manifeste que les condicions econòmiques i familiars, que van motivar la concessió del dret d'ús d'una parcel·la en els Horts Socials, no han canviat de manera substancial. En qualsevol cas, l'Ajuntament podrà demandar al sol·licitant tota la documentació que es considere necessària per a acreditar aquesta declaració.

Les sol·licituds de pròrroga es podran denegar a qualsevol persona física o jurídica que haja sigut amonestada per l'incompliment de l'establit en qualsevol de la Normativa bàsica reguladora que afecta als Horts Socials de Burjassot.

Declaració responsable

Declaració responsable per a la pròrroga del període de cessió de parcel·la en els horts socials de burjassot

Otros documentos internos

REGLAMENT-HORTS-SOCIALS-_2013-VAL1-1

Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Documentacion Requerida
- Solicitud
- Documentación acreditativa, si es persona jurídica
- Solament en el cas d'associacions