Sol·licitud pròrroga parcel·la Horts Socials
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Sol·licitud de pròrroga del període de cessió de parcel·la en els Horts Socials de Burjassot

Qui ho pot Presentar:

Quasevol persona física o jurídica

Terminis de Presentació:

Els establits en cada període de presentació de sol·licitud de pròrroga. El període de presentació s'obri per decret una vegada a l'any.


Presentació:

En l'Oficina del Servei d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament.

Òrgan Gestor:

Oficina Sostenibilitat local

Efecte del silenci Administratiu: No procedeix
Recursos:

Els regulats en la Llei 39/2015

Normativa bàsica:

- Reglament regulador d'ús i cessió dels Horts Socials de Burjassot
- Ordenança municipal de Convivència ciutadana
- Reglament (CE) nº 834/2007 del Consell sobre producció de productes ecològics


Informació Addicional:

Per a sol·licitar la pròrroga bastarà amb presentar una declaració responsable en la qual es manifeste que les condicions econòmiques i familiars, que van motivar la concessió del dret d'ús d'una parcel·la en els Horts Socials, no han canviat de manera substancial. En qualsevol cas, l'Ajuntament podrà demandar al sol·licitant tota la documentació que es considere necessària per a acreditar aquesta declaració.

Les sol·licituds de pròrroga es podran denegar a qualsevol persona física o jurídica que haja sigut amonestada per l'incompliment de l'establit en qualsevol de la Normativa bàsica reguladora que afecta als Horts Socials de Burjassot.

Documentació relacionada: Declaració responsableDeclaració responsable per a la pròrroga del període de cessió de parcel·la en els horts socials de burjassot Otros documentos internosREGLAMENT-HORTS-SOCIALS-_2013-VAL1-1
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Documents a Presentar:
Documentacion Requerida
- Solicitud
- Documentación acreditativa, si es persona jurídica
- Solament en el cas d'associacions