Aportació de documentació a l'Ajuntament

Aportar documentació a assumptes que ja té oberts amb l'Ajuntament. Pot aportar la documentació que vostè desitgi (necessitarà introduir el "nombre d'expedient" assignat a l'assumpte que podrà consultar en la comunicació d'inici que li va remetre l'Ajuntament o en qualsevol altre document remès referit a l'assumpte). Si desitja aportar la documentació sol·licitada per l'Ajuntament necessitarà introduir el "nombre de requeriment" que se li va indicar en el Requeriment remès per l'Ajuntament.

Qualsevol persona que consti en l'expedient com a interessada.

A qualsevol moment pot aportar nous documents a l'expedient. En cas de respondre a un requeriment de l'Ajuntament haurà de realitzar la gestió en els terminis indicats en el Requeriment remès. No realitzar el tràmit en el temps establert legalment pot comportar que l'Ajuntament declari la caducitat de l'expedient per entendre's que ha desistit de la seva petició (Art. 95 Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques) i es procedirà al tancament del mateix.

Al Registre electrònic o en les Oficines d'Atenció al Ciutadà

Oficina d'Atenció al Ciutadà

No procedeix

Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica