Queixes i suggeriments

Queixes i suggeriments dels serveis de l'Ajuntament de Burjassot, amb la finalitat d'extraure d'elles la millora contínua dels serveis que es presten, ja siguen queixes per demores, irregularitats, deficiències o qualsevol altra anomalia en el funcionament dels serveis públics.

Cualquier persona física o jurídica.

Al llarg de tot l'any.

Servei d'atenció al ciutadà.

Seu Electrònica.

Queixes i suggeriments

D'acord amb la  Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Desestimatori

Recurs contenciós administratiu (termini d'interposició: dos mesos)

Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Si és possible, adjuntar documentació gràfica i acreditativa de la queixa.

Instancia general

Representación

Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Documentación requerida
- Instancia general