Declaració responsable d'obres

Procediment pel qual l'interessat comunica a l'Ajuntament l'inici de les obres mitjançant Declaració Responsable, adjuntant la documentació necessària. Estan subjectes a declaració responsable, en els termes de l'article 241 i les obres que es recullen en el seu article 233.1 del Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell d'aprovació del text refós de la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, (TRLOTUP).
Procediment pel qual l'interessat comunica a l'Ajuntament l'inici de les obres mitjançant Declaració Responsable, adjuntant la documentació necessària. Estan subjectes a declaració responsable, en els termes de l'article 241 i les obres que es recullen en el seu article 233.1 del Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell d'aprovació del text refós de la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, (TRLOTUP).

La persona que realitza la declaració, sota la seua responsabilitat, podrà realitzar les obres de reforma o rehabilitació d'immobles existents d'acord amb el que es preveu en la legislació urbanística i en matèria d'ordenació i qualitat de l'edificació, advertint que l'ocupació de la via pública amb el mitjà auxiliar pertinent no està implícita en aquest tràmit, havent de sol·licitar i obtindre la seua autorització expressa mitjançant la sol·licitud corresponent.
La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpore a una declaració responsable o a una comunicació, o la no presentació davant l'Administració competent de la declaració responsable, la documentació que siga si escau requerida per a acreditar el compliment del declarat, o la comunicació, determinarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici del dret o activitat afectada des del moment en què es tinga constància de tals fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives al fet que pertocara. Així mateix, la resolució de l'Administració Pública que declare tals circumstàncies podrà determinar l'obligació de l'interessat de restituir la situació jurídica al moment previ al reconeixement o a l'exercici del dret o a l'inici de l'activitat corresponent, així com la impossibilitat d'instar un nou procediment amb el mateix objecte durant un període de temps determinat per la llei, tot això conforme als termes establits en les normes sectorials d'aplicació.
Persones físiques i/o jurídiques.
En cas de persones jurídiques (escriptura de constitució de la societat mercantil i dels poders atorgats a la persona que actue com a representant).
La part promotora, una vegada efectuada sota la seua responsabilitat la declaració que compleix tots els requisits exigibles per a executar l'actuació de què es tracte, i presentada aquesta davant l'ajuntament o entitat local competent juntament amb tota la documentació exigida, estarà habilitada per al seu inici immediat, sense perjudici de les potestats municipals de comprovació o inspecció dels requisits habilitants per a l'exercici del dret i de l'adequació de l'executat al contingut de la declaració.

IMPORTANT: LA FALTA DE DOCUMENTACIÓ REQUERIDA NO HABILITARÀ A l'INTERESSAT PER A l'INICI DE LES OBRES.
Seu electrònica o presencialment.
Urbanisme.
No escau, declaració responsable.
Les declaracions responsables permetran, el reconeixement o exercici d'un dret o bé l'inici d'una activitat, des del dia de la seua presentació, sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que tinguen atribuïdes les Administracions Públiques.
No és procedent
  • Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell d'aprovació del text refós de la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, (TRLOTUP).
  • Llei 3/2004, de 30 de juny, d'Ordenació i Foment de la qualitat de l'Edificació (LOFCE).
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  • Normes i Ordenances Urbanístiques del PGOU de Burjassot.
  • Ordenança reguladora de la TAXA atorgament de Llicències Urbanístiques exigides per la Legislació del Sòl i Ordenació Urbana.
  • Ordenança reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).
Accedisca ací per al càlcul de la base imposable provisional de l'impost per a declaracions responsables d'obres amb projecte:
CALCULADORA ICIO

Accedisca ací per a efectuar el pagament de l'autoliquidació:
AUTOLIQUIDACIÓ
Que les obres expressades en la present declaració són obres de reforma i que no incorren en cap de les circumstàncies següents:
a) No es tracta d'obres de construcció, edificació i implantació de nova planta ni d'ampliació d'edificacions existents.
b) Es tracta d'actuacions d'intervenció sobre edificis, immobles i àmbits patrimonialment protegits o catalogats mancats de transcendència patrimonial de conformitat amb la normativa de protecció del patrimoni cultural (veure Annex: Béns i espais protegits de Burjassot).
c) Les obres es localitzen en sòl urbà amb condició de solar.

Nota 1: S'entén per intervencions mancades de transcendència patrimonial les habilitacions interiors dels immobles que no afecten la seua percepció exterior i aquelles que es limiten a la conservació, reposició i manteniment dels elements preexistents, siguen reversibles i no comporten alteració de la situació anterior. No afectaran elements protegits assenyalats en la fitxa ni a elements amb valor patrimonial interiors com ara: revestiments, sòls de mosaic, talles, fusteries, paviments hidràulics d'interés….(Veure Annex: Béns i espais protegits de Burjassot).

Nota 2: Quan l'habitatge dispose d'una protecció o estiga emplaçada en la delimitació de Nucli Històric Tradicional – Bé de Rellevància Local (NHT-BRL) i en Entorn de Bé d'Interés Cultural (BIC) (Veure Annex: Béns i espais protegits de Burjassot), segons el que es disposa en l'article 4.1 de la Llei 9/2017, de 7 d'abril, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998 del Patrimoni Cultural Valencià, o en fase de catalogació, els criteris generals que actualment consideren pertinents els serveis tècnics de la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport per a la instal·lació de panells de captació d'energia solar (panells fotovoltaics) per a autoconsum són els següents:
− Les plaques hauran d'estar sempre ocultes des de la via pública.
− Les canalitzacions i altres elements auxiliars hauran d'estar sempre ocults.
− No es col·locaran mai les plaques en els faldons de coberta que donen a la via púbica.
− Si les plaques es col·loquen en cobertes planes, l'altura de les plaques no haurà de sobreeixir de l'ampit.
− Si les plaques es col·loquen en cobertes inclinades, ho faran sempre amb la mateixa inclinació de la coberta i intentant que sobreisquen del pla de coberta el mínim possible.
− Les plaques podran autoritzar-se en la segona cruixia, sempre que s'utilitze qualsevol tipus de solució integrada i es garantisca el nul o mínim impacte visual des d'algun Bé D'Interés Cultural. Pel que, s'haurà d'incloure en el projecte tècnic de la instal·lació, Annex justificatiu del compliment dels criteris generals exposats anteriorment.
− En la resta d'emplaçaments s'haurà de complir amb el que es disposa en l'article 91 de les NNUU d'Ordenació Detallada de PGOU de Burjassot.
Declaración responsable de obras

Declaración responsable técnico competente

Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Documentació general per a tots els casos / Documentación general para todos los casos:
- Instància subscrita per la persona peticionària o pel seu representant legal en el cas de ser una persona jurídica (societat).
- Fotocòpia DNI o NIF de l'interessat (promotor). En el supòsit de persona jurídica, escriptura de constitució de la societat mercantil i dels poders atorgats a la persona que actue com a representant.
- Justificant d'abonament de l'autoliquidació de l'impost i taxa municipals (ICIO i taxa).
- Declaració Censal d'Alta en IAE de constructor.
- Pressupost desglossat de les obres signat per promotor i constructor (excepte quan es presente projecte o memòria tècnica).
- Fotografies que mostren l'estat actual (abans de la reforma o reparació) de la/s zona/s de l'immoble sobre les quals es vaja a actuar.
- Pla de situació de l'obra (excepte quan es presente projecte o memòria tècnica).
- Memòria descriptiva de les obres a realitzar que ha de contindre com a mínim descripció gràfica i escrita de l'actuació i la seua ubicació física (excepte quan es presente projecte o memòria tècnica).
- En cas d'entregar els residus a gestor autoritzat, aportar pressupost, factura proforma, contracte...
- Document acreditatiu de la representació, si escau.
Documentació específica segons el tipus d'obra / Documentación específica según el tipo de obra:
Quan ho requerisca la naturalesa de l'obra d'acord amb la Llei 3/2004, o normativa vigent. / Cuando lo requiera la naturaleza de la obra de acuerdo con la Ley 3/2004, o normativa vigente.
- Projecte subscrit per personal tècnic competent.
- Declaració responsable del tècnic competent, en el cas que el projecte no es trobe visat pel col·legi professional corresponent.
- Informe emés pel redactor que acredite el compliment de la normativa exigible, segons l'art. 241 TRLOTUP.
- Declaració responsable Costos de Referència signada per promotor i tècnic redactor.
Cuando estén vinculadas a la apertura o reforma de un local comercial o establecimiento abierto al público / Quan estiguen vinculades a l'obertura o reforma d'un local comercial o establiment obert al públic.
- Documentació addicional exigida per a l'instrument d'intervenció ambiental corresponent.
En el cas d'obres en FAÇANES que requerisquen de col·locació de BASTIMENTADA (art. 233.2 TRLOTUP). / En el caso de obras en FACHADAS que requieran de colocación de ANDAMIAJE (art. 233.2 TRLOTUP).
- Estudi bàsic de Seguretat i Salut (RD 1627/97 de 24/10/97, de BOE, núm. 256, de 25/10/97), en el qual s'inclourà, la designació de la persona tècnica responsable de la direcció de les obres.
- Certificat tècnic que la totalitat del projectat s'ajusta al Decret 1627/97 sobre Seguretat i Salut en les Obres de Construcció, a la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària, a la Llei d'Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques i altres normes d'obligat compliment.
En el cas d'obres en FAÇANES que requerisquen de col·locació de PLATAFORMA ELEVADORA (PEMP). / En el caso de obras en FACHADAS que requieran de colocación de PLATAFORMA ELEVADORA (PEMP).
- Certificat de la companyia asseguradora acreditativa de la vigència de la pòlissa d'assegurança.
Actuacions d'intervenció mancades de transcendència patrimonia (nota 1). / Actuaciones de intervención carentes de trascendencia patrimonial (nota 1).
- Plans d'àmbit d'actuació, estat actual i reformat.
- Reportatge fotogràfic de l'interior (façanes, sòls, portes, motlures, sostres, teulades...).
- Justificación de que la intervención no afecta a la configuración exterior del edificio, que la intervención tiene carácter reversible y que no se altera, modifica o elimina ningún elemento con valor patrimonial.
Instalación fotovoltaica en edificio existente en suelo urbano y urbanizables (nota 2). / Instal·lació fotovoltaica en edifici existent en sòl urbà i urbanitzables (nota 2).
- Memòria tècnica signada per tècnic competent en el que es justificarà detalladament el compliment de la normativa vigent d'aplicació.
- Documentació gràfica necessària amb detall suficient (plànols d'emplaçament, accessibilitat i entorn, alçats, seccions).
- Pressupost detallat de les obres.
- Certificat tècnic que acredite que l'edifici resisteix la sobrecàrrega que es deriva de la instal·lació fotovoltaica.
- Annex justificatiu del compliment dels criteris generals exposats en la nota 2.
En cas d'una Intervenció comunitària en edificis plurifamiliars o unifamiliars de més de 50 anys (art. 49 NNUU). / En caso de una Intervención comunitaria en edificios plurifamiliares o unifamiliares de más de 50 años (art. 49 NNUU).
- Informe d'Avaluació de l'Edifici IEECV i justificant en el Registre Autonòmic.