Sol·licitud d'admissió a les escoles infantils municipals - matrícula 2024/2025

Sol·licitud d'admissió a les escoles infantils municipals per al curs escolar 2024/2025.

Sol·licitud d'admissió a les escoles infantils municipals per al curs escolar 2024/2025.

Podran presentar la sol·licitud els que reunisquen els següents requisits:

 • Estar empadronats, tant el menor com el pare, mare o tutor/a legal a Burjassot.
 • Tindre entre 0-3 anys (nascuts/as en el 2022, 2023 o 2024).
 • El pare, mare o tutor/a legal del menor, desenvolupen la seua activitat professional a Burjassot.
09/05/2024 09:00:00 - 26/05/2024 23:59:00

Oficina de Registre o Seu electrònica.

Educació.

Publicació de llistes definitives el 15 de juliol de 2024.

No és procedent

Recurs contenciós administratiu (termini d'interposició: dos mesos).
Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes).

Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

BAREM

Díptic Informatiu Campanya Matriculació Burjassot Curs 2024-2025

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2024, del director general de Centres Docents, per la qual s’establix el calendari i es dicten instruccions respecte al procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, i en els centres d’Educació Especial, per al curs 2024-2025.

Juntament amb la sol·licitud les famílies o tutors/as legals dels menors, hauran d'aportar la documentació pertinent per a l'acreditació de les circumstàncies objecte de baremació.

Per a poder acreditar  el punt de circumstància social específica deureu:

 • Als empadronats a Burjassot:
  • Marcar en la sol·licitud, la casella de “Circumstàncies socials degudament acreditades” que correspon a l'apartat número 13.
  • Autoritzar en la mateixa sol·licitud, en l'apartat número 16, l'últim punt que correspon a “Per a l'obtenció de la puntuació pel concepte de Circumstància específica, serà requisit imprescindible que les persones empadronades a Burjassot autoritzen l'Administració educativa de l'Ajuntament de Burjassot perquè obtinga confirmació d'aquesta informació a través del departament competent en aquesta matèria. En cas de no prestar aquesta autorització, no es valorarà aquest criteri”.
 • Als empadronats en zona limítrofa:
  • Marcar en la sol·licitud, la casella de “Circumstàncies socials degudament acreditades” que correspon a l'apartat número 13.
  • Adjuntar el document pertinent que acredite aquesta condició del municipi de referència en l'apartat de “Altres”.
Ficha mantenimiento de Terceros

Instancia

Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Documentación Requerida
- Model de sol·licitud en la qual s'indica la documentació que han de presentar que inclou declaració de l'interessat.
- DNI del pare i mare o tutor/a o de la targeta de residència on conste el NIE.
- Fotocòpia del Llibre de família, de tota la unitat familiar, on conste el pare, la mare, germans, germanes i el xiquet o la xiqueta a matricular.
- Fotocòpia de la targeta SIP del menor per totes dues cares.
- Full de manteniment de tercers segellada pel banc o acompanyada del certificat bancari acreditatiu de la titularitat del compte.
- En cas de separació o divorci, s'acreditarà mitjançant Sentència judicial i/o conveni regulador.
- Empadronament fora del municipi: Certificat d'empadronament del municipi orige de tota la unitat familiar (col·lectiu).
- Si acredita el domicili laboral del pare/mare o tutor/a legal: Documentació que acredite la relació laboral i el domicili de l'empresa. Si és treballador/a per compte d'altri, aportaran certificat emés per l'empresa en el qual acredite prou la relació laboral i domicili del centre de Treball, i si és treballador/per compte propi, aportaran la declaració censal d'alta, modificació i baixa del cens d'empresaris, professionals i retenidors.
- En cas de no autoritzar la consulta a l'Administració educativa perquè obtinga confirmació de les dades a través del departament competent en aquesta matèria s'haurà d'entregar el justificant dels ingressos econòmics dels membres que conformen la Unitat familiar, majors de 16 anys (Declaració Renda, certificat negatiu d'Hisenda, certificat de percebre altres prestacions com a renda valenciana d'inclusió -RVI-, renda activa d'inserció -RAI-, tres últimes nòmines o justificant de qualsevol altra prestació percebuda).
- Títol de família nombrosa, si escau.
- Títol de família monoparental, si escau.
- Documentació acreditativa de família Educadora/Acollidora/ Menor en Acolliment residencial, si escau.
- Documentació acreditativa de discapacitat del menor, si escau.
- Documentació acreditativa de discapacitat d'un membre de la unitat familiar, si escau.
- Altres documents acreditatius no recollits en els anteriors punts.
La solicitud esta fuera de plazo