Sol·licitud d'admissió a les escoles infantils municipals - matrícula 2023/2024

Sol·licitud d'admissió a les escoles infantils municipals per al curs escolar 2023/2024.

Podran presentar la sol·licitud els que reunisquen els següents requisits:

  • Estar empadronats, tant el menor com el pare, mare o tutor/a legal a Burjassot.
  • Tindre entre 0-3 anys (nascuts/as en el 2021, 2022 o 2023).
  • El pare, mare o tutor/a legal del menor, desenvolupen la seua activitat professional a Burjassot.
20/03/2023 09:00:00 - 06/04/2023 23:59:00

Del 20 de Marzç al 06 d'Abril.

Oficina de Registre o Seu electrònica.

Educació.

 

No és procedent

Recurs contenciós administratiu (termini d'interposició: dos mesos).
Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes).

Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Barem EEII Municipals. Curs escolar 2023-2024.


Juntament amb la sol·licitud les famílies o tutors/as legals dels menors, hauran d'aportar la documentació pertinent per a l'acreditació de les circumstàncies objecte de baremació.
En el termini establit de cada any, els pares, tutors o representants legals dels xiquets i xiquetes ja matriculats en el curs vigent, realitzaran la reserva de plaça per al curs següent davant la Direcció del centre, en format proporcionat per a tal efecte.
Per a això, els pares, tutors o representants legals hauran d'indicar en la sol·licitud de reserva de plaça les variacions produïdes en la situació familiar, en les dades econòmiques i en altres dades d'interés.
En les noves matrícules tindran prioritat els alumnes i alumnes que tinguen germans o germanes matriculats a l'escola infantil en la qual sol·licita la matricula, durant el període d'admissió.

Ficha mantenimiento de Terceros

Ficha mantenimiento de Terceros

Instancia

Solicitud de admisión en escuelas infantiles municipales

Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Documentación Requerida
- Model de sol·licitud en la qual s'indica la documentació que han de presentar que inclou declaració de l'interessat.
- DNI del pare i mare o tutor/a o de la targeta de residència on conste el NIE.
- Fotocòpia del Llibre de família, de tota la unitat familiar, on conste el pare, la mare i el/la xiquet/a a matricular.
- Fotocòpia de la targeta SIP del menor per totes dues cares.
- Full de manteniment de tercers segellada pel banc o acompanyada del certificat bancari acreditatiu de la titularitat del compte. Únicament matrícules de 0-2 anys.
- En cas de separació o divorci, s'acreditarà mitjançant Sentència judicial i/o conveni regulador.
- Si acredita el domicili familiar: Certificat d'empadronament de l'Ajuntament de Burjassot, de tota la unitat familiar (col·lectiu). Si acredita el domicili laboral del pare/mare o tutor/a legal: Documentació que acredite la relació laboral i el domicili de l'empresa. Si és treballador/a per compte d'altri, les dues últimes nòmines i el Contracte de Treball i si és treballador/per compte propi, el rebut del pagament de l'IAE o certificat d'alta en el Règim Especial de la Seguretat Social.
- Justificant dels ingressos econòmics dels membres que conformen la Unitat familiar, majors de 16 anys (Declaració Renda, certificat negatiu d'Hisenda, certificat de percebre altres prestacions com a renda valenciana d'inclusió-RVI-, renda activa d'inserció-RAI-, tres últimes nòmines o justificant de qualsevol altra prestació percebuda).
- Les famílies hauran d'aportar la documentació pertinent acreditativa d'altres circumstàncies que puguen computar en aquest criteri.
- Títol de família nombrosa, si escau.
- Títol de família monoparental, si escau.
- Documentació acreditativa de família Educadora/Acollidora/ Menor en Acolliment residencial, si escau.
- Documentació acreditativa de Pares/mares i/o tutors legals en situació d'ocupats laboralment, per necessitats de conciliació de vida familiar- laboral.
- Documentació acreditativa de discapacitat del menor, si escau.
- Documentació acreditativa de discapacitat d'un membre de la unitat familiar, si escau.
- Desocupació sense remuneració, si escau.
- Desocupació remunerada ERTE, si escau.
- Víctima de violència de gènere o terrorisme, si escau.
- Pèrdua d'habitatge, si escau.
- Documentació acreditativa d'altres circumstàncies que puguen computar en aquest criteri, si escau.
La solicitud esta fuera de plazo